VEDTEKTER 

FOR 

FLAKTVEITLEITET SAMEIE 

vedtatt 17. 04.2007. 

§ 1 

NAVN, EIERFORHOLD, OMFANG MV  

Flaktveit leitet Sameie er et tings rettslig sameie, etablert i 1983 overskjøtingen av sameiernes eiendommer fra Bergen Tomteselskap i 1984/85. 

Sameiet består av 51 like store eierandeler. Hver andel er knyttet til eiendomsrett følgende faste eiendommer:

 • gnr 206 bnr 565 snr 1 – 40 i Bergen (eierseksjonssameiet Flaktveit toppen Terrasse.)
 • gnr 206 bnr 554 – 564 i Bergen (11 eneboliger i rekke)

De som til enhver tid er eiere av disse eiendommene er også sameiere i det tingrettslige sameie som omfattes av disse vedtektene.

Sameiet omfatter følgende:

 • den faste eiendom gnr 206 bnr 566 i Bergen
 • gnr 206 bnr 567 Ballplassen er eies av Flaktveitleitet sameie.
 • infrastruktur (veier, ledningsnett mv.) som er felles for rekkehus og terrassehusene
 • 51 andeler i Ulvedalen Grenadahus
 • 51 andeler i Flaktveit Aktivitetshus 

§ 2  

OVERDRAGELSE AV SAMEIEANDEL                  

Sameieandelene kan ikke overdras eller pantsettes separat, men dette må skje sammen med den eiendom andelen er knyttet til. 

§ 3 

SAMEIERNES FORPLIKTELSER 

Kostnader med sameiernes eiendom som ikke knytter seg til den enkelte sameiers bruk, skal fordeles proratarisk mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene på annen måte, f.eks. etter nytte. 

FORSIKRING:

Den sameier som gjer seg nytte av vår felles forsikring må sjølv betale egenandelen.

  «Kostnader sameiernes eiendom som ikke knytter seg til den enkelte sameiers bruk, skal fordeles proratarisk mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene på annen måte, for eksempel etter nytte.»

Bruk av vår felles forsikring ved for eksempel vannlekkasje, må kallast ein særlig grunn til å fordele kostnadene etter nytte. Det vil sei at den som nytter vår felles forsikring må selv betale egenandelen.

Takst og annen type dokumentasjon av skade som sameier krever dekket av felles forsikring, skal dekkes av sameier. Blir skaden dekket av felles forsikring, kan sameier kreve kostnadene dekket i forsikringsoppgjøret.

  § 4 

BRUK OG VEDLIKEHOLD 

Hver av sameierne har rett til å bruke sameiernes eiendom i samsvar med eiendommenes/gjenstandenes formål og i samsvar med forholdene. All bruk av sameietingene skal skje med tilbørlig aktsomhet. Ingen må nytte tingen i større grad enn det som følger av hans andel eller på en slik måte at der er til skade eller urimelig ulempe for noen av de andre sameierne. 

Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg påhviler sameierne i fellesskap.

Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. 

Sameierne er forpliktet til å følge vedtatte planer for vedlikehold. 

Sameiets eiendom/eiendeler skal behandles med tilbørlig aktsomhet, og all skade som skyldes sameieren, hans husstand eller andre som han er ansvarlig for, må han selv erstatte eller utbedre uten opphold.

FELLESGARASJEN.

Flaktveitleitet Sameie ble seksjonert som en eierseksjonssameier gjennom seksjonering hos Byskriveren i Bergen 24.01.1985. Ved seksjonering på denne tiden etter den gamle loven så gjaldt seksjoneringen hele bygget, altså inkludert garasjen. Det var ikke anledning til å undergi deler av bygget (eksempelvis garasjen) en annen eierform. Eierseksjonssameiet består av 40 boligseksjoner.

Flaktveitleitet Sameie er et tings rettslig sameie som består av de 40 seksjonseierne i, samt eierne av 11 rekkehus med gnr 206 bnr 554-564, til sammen 51 sameiere. Sameietingen (det som sameiet eier) er ifølge vedtektene til sameiet gnr.206 bnr.566, gnr.206 bnr.567, infrastruktur, samt rettigheter i grendehuset.

De 11 rekkehusene har en varig bruksrett, og at bruksretten må anses knyttet opp til eiendomsretten til det enkelte rekkehus, slik at retten til garasjeplass f.eks. må omsettes sammen med boligen.   

Tillegg til vedtektene, vedtatt på årsmøte 21.07.21

  § 4 FELLESGARASJEN.

 Beboere som har investert i ladestasjon skal beholde den tildelte plass.Ved salg så følger   plassen leilighet, rekkehus.

Retningslinjer for felles garasjeanlegg.

Brann i garasjeanlegg, særlig underjordiske, kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav som mulig.

Krav og retningslinjer for felles garasjeanlegg:

 • I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/ skistativ / skiboks og ett sett med dekk/hjul.
 • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
 • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere.
 • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
 • Garasjeanlegg må enten ha håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Håndslokkeapparat må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. Slokkeutstyret skal være tydelig markert med skilt.
 • Tekniske installasjoner som slokkeutstyr, brannklassifiserte dører, brann porter, sprinkler, brannalarmanlegg, røykventilasjon etc. skal fungere som forutsatt og må kontrolleres jevnlig.
 • Garasjeanlegg skal normalt ha ledesystem i samsvar med NS 3926 «Visuelle ledesystemer for rømning av byggverk.»
 • Når det gjelder ladding av el-biler skal dette kun gjøres på punkter som er spesielt tilrettelagt for dette.

 

«Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.»
Brann – og eksplosjonsvernloven § 5

 Bruker/eier er ansvarlig for at kravene og retningslinjene blir fulgt.

 UTLEIE AV GARASJEPLASS.

Styret leier ut 5 plasser på åremål (2 år.) De som ønsker å leie sender søknadskjema til styre som fordeler plassene etter ansiennitet.     

5 plasser er reservert som gjesteparkering.

Alle beboere får et gjestebevis, som legges synlig i bilen.

Årsmøte juster leiepris.                                                                                                                                                    

  

 

§ 5  

STYRET 

Sameiet skal ha et styre som består av leder, kasserer/sekretær og dugnadsleder. Det skal alltid være representasjon både fra rekkehusene og fra terrassehusene. Styret skal bestå av 3 styremedlemmer og 1 vara.

Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmene er 2 år, dog slik at 1 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter 1. driftsår. Valg av styret skal skje på årsmøtet. 

Styret er bare beslutningsdyktig når alle 3 medlemmene er til stede (personlig eller ved vararepresentant) og 2 av medlemmene stemmer for vedtaket. 

Styret skal, innenfor rammen av sin beslutningsmyndighet, treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

Styret skal i samråd med forretningsføreren forvalte sameiet i samsvar med den lovgivning som til enhver tid gjelder for sameier og for sameiernes eiendom og i samsvar med de instrukser som måtte bli gitt av årsmøtet. Styret kan ikke disponere rettslig over sameietingene.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

Vedtatt på årsmøte i 2016

Forslag om vedtektsendring – utvidelse av antall styremedlemmer.
Det er foreslått at styret utvides fra tre til fire styremedlemmer, og styret
Foreslår derfor at vedtektenes § 5 første avsnitt endres til følgende tekst:
«Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og tre andre medlemmer, samt et varamedlem. Styreleder velges særskilt. Det skal alltid være representasjon både fra rekkehusene og terrassene. Det bør etterstrebes at leder i Flaktveit toppen Terrasse Sameie er et av styremedlemmene.»

 

 § 6 

ÅRSMØTET 

Årsmøtet utøver den øverste myndighet i sameiet. 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte holdes når sameiets styre finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av sameierne krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet. 

Ordinære årsmøtesaker som skal behandles:

1. Konstituering.

2. Årsmelding fra styret.

3. Godkjennelse av årsregnskap

4. Valg av styre

5. Evt. godtgjørelser til styret.

6. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

Ordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel til sameierne. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minimum 4 dagers varsel.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag som etter vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  Bortsett fra saker som nevnt i tredje ledd, kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet. 

§ 7 

MØTELEDELSE, AVSTEMMING OG PROTOKOLL 

Årsmøtet ledes av styrets leder. Ved leders fravær, eller om leder ikke ønsker å lede møtet, kan årsmøtet velge møteleder.

På årsmøtet har sameierne 1 stemme hver. Sameier kan la seg representere med fullmektig på årsmøtet. Ingen kan møte som fullmektig for mer enn 1 sameier. 

Vanlige saker vedrørende sameiets felles drift avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Saker som gjelder fornyelse og påkostninger av betydelig økonomisk belastning for sameierne, krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Det samme gjelder for vedtak om:

a)     endring av sameiegjenstanden som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold

b)     andre rettslige disposisjoner over sameiegjenstanden som går ut over vanlig forvaltning,

c)     Endring av vedtektene (når ikke vedtektene stiller strengere krav)

Vedtak om salg eller utleie av hele eller vesentlige deler av sameiegjenstanden, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 

§ 8 

FORRETNINGSFØRER

Årsmøtet bestemmer om sameiet skal ha forretningsfører og evt hvem dette skal være.
Styret forvalter, sammen med forretningsfører de faste eiendommer og eiendeler og midler som tilhører sameiet og sørger for å tegne tilfredsstillende forsikringer.

Revidert regnskap for foregående år skal forretningsføreren legge frem for styret innen utgangen av mars måned. Etter å ha mottatt regnskapet skal styret fastsette dato for ordinært årsmøte. 

§ 9

SAMEIERNES INTERNE ØKONOMISKE FORPLIKTELSER 

Sameierne plikter i samsvar med vedtektenes § 3 å innbetale til forretningsføreren månedlige à konto beløp til dekning av kostnadene til forvaltning og drift av sameiernes eiendommer og rettigheter, herunder kommunale avgifter, forsikringer, vedlikehold og andre utgifter. Styret skal fastsette akontobeløpenes størrelse på grunnlag av regnskap og budsjett. 

Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på sameiegjenstanden, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning (vedlikeholdsfond).

Ved særskilte kostnader som det ikke er tatt høyde for ved fastsettelse av akontobeløpene, eller ved vesentlig regnskapsmessig underdekning, innkreves slike beløp særskilt i h t sameiebrøken.

Dersom én eller flere av sameierne dekker forpliktelser som påhviler sameierne i fellesskap, kan disse kreves dekket av sameierne v/styret. 

 

§ 10

SAMEIERNES ANSVAR UTAD

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. 

§ 11

MINDRETALLSVERN

Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

§ 12 

OPPLØSNING AV SAMEIET 

Sameierne kan ikke kreve sameiet oppløst. 

§ 13

LOV OM SAMEIE AV 18. JUNI 1965, NR. 6 

Med mindre annet fremgår av disse vedtekter, reguleres sameieforholdet av sameielovens regler.